Adviesgroep Europa van start

Doelstelling van de OTC Adviesgroep Europa is het bewerkstelligen van een uniforme en afgestemde Nederlandse inbreng in het te vormen EU cybersecuritybeleid. Zowel vanuit de Online Trust Coalitie als vanuit de Nederlandse overheid en private organisaties wordt in verschillende gremia geparticipeerd in de implementatie van de nieuwe Europese cybersecuritywet (CSA). Te denken valt hierbij aan de European Cybersecurity Certification Group (ECCG), de Stakeholder Cybersecurity Certification Group (SCCG), de ENISA ad-hoc werkgroepen voor de SOG-IS en cloud-schema’s, en andere gremia van politiek tot uitvoerend niveau.

De OTC Adviesgroep Europa is een belangrijke schakel in het uitdragen van de door de Online Trust Coalitie te ontwikkelen visie op certificering in het algemeen en cybersecurity certificering in het bijzonder. De OTC kerngroep is inmiddels begonnen met het maken van een inventarisatie van gremia, Nederlandse vertegenwoordigers en hun rollen. Daarbij wordt direct contact gelegd met betrokkenen met het verzoek te participeren in deze werkgroep. De respons hierop is positief en op 22 april heeft al een eerste (online) bijeenkomst plaatsgevonden waarbij een aanzienlijke groep vertegenwoordigers aanwezig was. Het nut en de noodzaak van deze werkgroep onder de Online Trust Coalitie werd unaniem onderschreven.

Wilt u deelnemen aan de Adviesgroep Europa neem dan contact op met Mieke van Ulden (mieke.vanulden[@]ecp.nl)

Deel pagina met

Deelnemer worden van de Online Trust Coalitie?

Werk mee aan het vormgeven van methoden waarmee leveranciers van clouddiensten kunnen aantonen dat hun diensten betrouwbaar en veilig zijn en die het validatieproces van de afnemers ondersteunen.